විකිරණ හඳුනාගැනීමේ වෘත්තීය සැපයුම්කරු

වසර 15ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද
බැනරය

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය
පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන1

උපකරණ

උපකරණ - 2
උපකරණ - 3
උපකරණ -1
RJ14-1
ප්ලාස්ටික් ෆ්ලෑෂ් aerosol-1
RJ41-2